แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้วยไม้ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และผู้ที่สนใจ
3 
4 
5เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้วยไม้ในสภาพเรือนโรงระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการผลิตที่ทันสมัย
6 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรือน ระบบการขนส่ง พร้อมแล้วซึ่งสามารถดำเนินงานโครงการได้ และศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน สามารถให้ประชาชนเข้ามารับการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเรียนรู้เทคนิค การผลิตต่างๆได้
3 
4 

ลักษณะการดำเนินงาน
1ในขั้นต้นโครงการได้นำต้นกล้ากล้วยไม้จากพระตำหนักกองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ไปปลูกเลี้ยงในโรงเรือนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเริ่มดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์พระนามและกล้วยไม้อื่นในเชิงอุตสาหกรรม และพร้อมกับดำเนินการจัดสร้างโรงเรือน อาคารสำนักงานและหน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะได้รวบรวมสายพันธุ์ Phalaenopsis เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บแม่พันธุ์ต่างๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 
2 
3จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในมีมาตรฐานการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย
4 
5 
6ได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตกล้วยไม้ระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่ทันสมัยของประเทศไทย สามารถผลิตได้ปีละ 1 ล้านต้น ประมาณ 0.5% ของตลาดโลกกล้วยไม้สกุลฟาแลนน็อปซีส และสามารถคืนทุนภายใน 3 ปี
7พัฒนาระบบการผลิตที่ทันสมัยโดยใช้วัสดุทดแทนที่ผลิตภายในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในต่างประเทศ
8 

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
1ศูนย์ประสานงานพัฒนาเกษตรที่สูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 
3สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายวิจัย
4 
5ผลิตกรรมการเกษตร
6วิทยาศาสตร์
7 

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290