แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2 
3 
4 

ลักษณะการดำเนินงาน
1 
2 
3 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1สามารถสร้างรายได้จากการจัดจำหน่ายกล้วยไม้และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของโครงการฯ
2 
3 
4 
5 

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
1 
2โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
3 
4ผลิตกรรมการเกษตร
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290