แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2 
3 
4เพื่อจัดเป็นอนุสรณ์สถาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 5 รอบ
5 
6 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ลักษณะการดำเนินงาน
1 
2พื้นที่ 907 ไร่ ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวนมุ้ง 13 หลัง ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน ในพื้นที่ 907 ไร่ ดำเนินการปลูกไผ่ ปลูกต้นกล้วย ได้ดำเนินการเปลี่ยนยอดมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์เขียวเสวย น้ำดอกไม้ ทองดำและแรด จากต้นพันธุ์ที่ปลูกไว้ในแปลงเดิมพร้อมทั้งรวมพันธุ์มะม่วงอื่น ๆ และทำการรวบรวมลำไยพันธุ์อีดอ ใบหยก อีแห้ว ชมพู ใบดำ พญาทอง อีแดงกลม อีสร้อย และเพชรสาครรวบรวมกิ่งลิ้นจี่พันธุ์กิมเจง จักรพรรดิ์ ฮงฮวยและกวางเจา กำจัดวัชพืชระหว่างแปลงมะม่วงด้วยการไถพรวนโดยใช้รถแทรกเตอร์ใส่ปุ๋ยต้นมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้แล้ว ทั้งสายพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ ปลูกต้นตอองุ่นป่า จำนวน 329 ต้น ปลูกองุ่นพันธุ์ดี จำนวน 2 สายพันธุ์ รวม 60 ต้น เปลี่ยนยอดพันธุ์องุ่นพันธุ์ดี จำนวน 200 ต้น ทำค้างองุ่นขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 79 เมตร จำนวน 1 ค้าง ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมและปุ๋ยทางใบให้กับองุ่น ดำเนินการปลูกซ่อมมะม่วง จำนวน 805 ต้น ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการปลูกไม้วรรณคดีและปลูกหญ้าแฝก จำนวน 3 ไร่ และดำเนินการโครงการปลูกไม้ตัดดอก นอกจากนี้ยังดำเนินการดูแลรักษาโครงการปลูกป่าไม้ผล เช่น ส้มลำไย มะพร้าว และไม้ผลอื่น ๆ
3 
4 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
ไม่มีข้อมูล

กิจกรรม
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290