แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2 
3 
4 
5เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
6 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2 
3 
4นำต้นที่ขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ คืนสู่ธรรมชาติหรือป่าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเริ่ม ดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2538 เป็นต้นมา
5 
6 
7 
8 

ลักษณะการดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 
2เป็นแนวทางในการทำงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3 
4 
5 
6รวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย ได้ประมาณ 1,000 ชนิด

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
1 
2 
3ผลิตกรรมการเกษตร

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290