แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
งานวิจัย สาขาที่ทำงานวิจัย ผู้ทำงานวิจัย (%) งบประมาณ จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง
จำนวนเงินแยกตามสาขาวิชา แหล่งเงินสนับสนุน อาจารย์ประจำ นักวิจัยประจำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  288600บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  288600บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-60-090/61-123 : ประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์(50)
อาจารย์ ปิยนุช  จันทรัมพร(20)
อาจารย์ ประสาทพร  กออวยชัย(20)
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์  พู่พัฒนศิลป์(10)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะบริหารธุรกิจ
0 0
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  1736700บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  1726700บาท
ทุนส่วนตัว  10000บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
OT-61-013 : แผ่นเส้นใยดาร์บอนดูดซับน้ำมัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(100)
0
2561  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-61-014 : สารสกัดมะเดื่อเพื่อพัฒนาเวชสำอาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ยุวลี  อันพาพรม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(20)
Dr. Rameshprabu  Ramaraj(20)
0
2561  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-61-022 : ผลเฉลยของสมการพลศาสตร์แก๊สเชิงเศษส่วนโดยการใช้โฮโมโทพี เพอร์ฟูอบชันด้วยวิธีการแปลงธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ  คงธรรม(100)
10000
2561  : 10000 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
มจ.1-61-009 : ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ภรต  รัตนปิณฑะ(50)
อาจารย์ นงคราญ  คำวิชัย(50)
287700
2561  : 287700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-046 : การใช้กากดินขาวลำปางเป็นมวลรวมของชั้นตกแต่งคล้ายหินสำหรับงานตกแต่งภายใน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. โชคชัย  ยาทองไชย(60)
อาจารย์ กิตติพงศ์  รื่นวงศ์(40)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-064 : ผลของระยะความบริบรูณ์ต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี สารต้านอนุมูลอิสระและการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  จูมวงษ์(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา  จูมวงษ์(15)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-071 : การวิเคราะห์หาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในข้าวต่อการติดเชื้อโรคขอบใบแห้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์  ลีธนัชอุดม(50)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-072 : ฟิล์มบางโคบอลต์ออกไซด์ชนิดพีสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรันธชา  เครือฟู(100)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-073 : การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสุกรด้วยกระบวนการหมักแบบต่อเนื่องสองขั้นตอน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. พัชรี  อินธนู(100)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  1708900บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  1708900บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-61-033 : การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในวัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์ด้วยสารดูดซับกลิ่น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(60)
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(40)
269900
2561  : 269900 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-051 : แผ่นยางปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วรวรรณ  เพชรอุไร(80)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-079 : การย่อยสลายทางชีวภาพ ความสามารถในการสลายตัว และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของวัสดุปลูกชีวมวลที่ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ  พรประสิทธิ์(100)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-107 : อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. กาญจนา  นาคประสม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงศ์  ปกแก้ว(10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ  นาคประสม(10)
อาจารย์ ดร. ภาวิณี  อารีศรีสม(10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน  ทนงการกิจ(10)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-110 : การผลิตแผ่นเมี่ยงเวียดนามจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งข้าวลืมผัว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน  ทนงการกิจ(80)
อาจารย์ ดร. กาญจนา  นาคประสม(10)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-132 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมน้ำส้มโดยการสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย สารฟีโนลิกทั้งหมด และเพคตินแบบไมโครเวพร่วม จากเปลือกและเมล็ดของส้มเขียวหวาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ  นาคประสม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ(20)
อาจารย์ ดร. กาญจนา  นาคประสม(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  917700บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  1586900บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  2504600บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-61-047 : การศึกษาการเจริญเติบโต และต้นทุนที่ใช้ของโคเนื้อระยะรุ่นในการใช้แปลงหญ้าผสมถั่วเป็นพืชอาหารสัตว์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ดุจดาว  คนยัง(50)
อาจารย์ ดร. พิชิตร์  วรรณคำ(10)
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข(10)
อาจารย์ ดร. วรศิลป์  มาลัยทอง(10)
นาย สมศักดิ์  กันถาด(10)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-070 : การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และองค์ประกอบของไขมันในเนื้อของไก่พื้นเมืองอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วรศิลป์  มาลัยทอง(30)
อาจารย์ อิศรา  วัฒนนภาเกษม(30)
อาจารย์ ดร. ดุจดาว  คนยัง(10)
อาจารย์ ดร. พิชิตร์  วรรณคำ(10)
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข(10)
246200
2561  : 246200 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-074 : การประเมินศักยภาพเชิงทดลองและเศรษฐศาสตร์ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ชนิดในสภาวะการใช้งานจริง มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ลักขณา  พันธุ์แสนศรี(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี(50)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-086 : การศึกษาเปรียบเทียบสารประกอบที่ว่องไวปฏิกิริยาต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมในช่วงระหว่างการงอกของเมล็ดพืช วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. กมลพร  ปานง่อม(60)
อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์  จรัสรัตนไพบูลย์(20)
อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์  เชื้อสะอาด(20)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-089 : ศึกษาอัตราการย่อยแบบช้าและการกระตุ้นเชื้อโพรไบโอติกของข้าวก่ำลืมผัวเพาะงอกที่ดัดแปรด้วยวืธีทางกายภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ อิศรา  วัฒนนภาเกษม(80)
อาจารย์ พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำรัส(20)
124300
2561  : 124300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-098 : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้ชมพูภูคา Bretschneidera sinensis Hemsl.ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ต่อลาภ  คำโย(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย  อาษานอก(20)
อาจารย์ ดร. คนิติน  สมานมิตร(10)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-104 : ผลกระทบ การปรับตัวและความต้องการสวัสดิการของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วิกานดา  ใหม่เฟย(100)
98700
2561  : 98700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-114 : การขยายพันธุ์เนียมหอม (Strobilanthes nivea) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์  จรัสรัตนไพบูลย์(100)
135600
2561  : 135600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-117 : การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ภัทราพร  ผูกคล้าย(70)
อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์  เชื้อสะอาด(30)
217000
2561  : 217000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-120 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  รีรมย์(100)
123300
2561  : 123300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-121 : ความเข้าใจต่อรัฐสวัสดิการของผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ปัญจพร  คำโย(90)
อาจารย์ รัชนีวรรณ  คำตัน(10)
135700
2561  : 135700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-135 : รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. สรัญญา  โชติรัตน์(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา  ฉัตรสูงเนิน(30)
271400
2561  : 271400 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  288600บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  288600บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-60-090/61-123 : ประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์(50)
อาจารย์ ปิยนุช  จันทรัมพร(20)
อาจารย์ ประสาทพร  กออวยชัย(20)
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์  พู่พัฒนศิลป์(10)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  250000บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  200000บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  50000บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
7/2560 : การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาให้กับคนรุ่นใหม่และทางเลือกในการจัดตั้ง กลไกและหน่วยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเสริมสร้างจิตอาสานักศึกษา บัณฑิต คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น สังคม บนฐานงานเกษตรอินทรีย์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการในมหาวิทยาลัย ช่วงปี 58-60 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ชมชวน  บุญระหงษ์(40)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์(20)
อาจารย์ ดร. อนุชา  กันทรดุษฎี(20)
อาจารย์ ดร. สมคิด  แก้วทิพย์(20)
200000
2561  : 200000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- งานวิจัยระดับชาติ )
   
วบศ.2561.001 : แนวทางการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่เกษตรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา  ยศสุข(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพิชญ์  ชินะข่าย(10)
50000
2561  : 50000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
0 0
คณะศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  460000บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
Chula Unisearch-61-001 : การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของคน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเชียน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ เสาวรีย์  ชัยวรรณ(10)
460000
2561  : 460000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- งานวิจัยระดับชาติ )
   
คณะเศรษฐศาสตร์
0 0
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
0 0
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
0 0
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
0 0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  1483400บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  2668200บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  3864000บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  287600บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-61-046 : การใช้กากดินขาวลำปางเป็นมวลรวมของชั้นตกแต่งคล้ายหินสำหรับงานตกแต่งภายใน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. โชคชัย  ยาทองไชย(60)
อาจารย์ กิตติพงศ์  รื่นวงศ์(40)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มทร.ล้านนาลำปาง-61-001 : ความยั่งยืนเชิงพื้นที่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษาเทศบาลลำปาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา  สัมมานิธิ(100)
114200
2561  : 114200 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- งานวิจัยระดับท้องถิ่น )
   
สกว.-61-005 : แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยวัดร้าง : กรณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แทนวุธธา  ไทยสันทัด(100)
1483400
2561  : 1483400 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
สพภ.-61-002 : สถานการณ์และบรรเทาผลกระทบจาก Global Dimming กรณีศึกษาประเทศไทย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. นิกร  มหาวัน(100)
1474000
2561  : 1474000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-61-001 : โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากทางชีวภาพสวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง(100)
792400
2561  : 792400 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
0 0
คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  0บาท
ทุนส่วนตัว  0บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: NaN บาท  
OT-61-014 : สารสกัดมะเดื่อเพื่อพัฒนาเวชสำอาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ยุวลี  อันพาพรม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(20)
Dr. Rameshprabu  Ramaraj(20)
0
2561  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290