แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
งานวิจัย สาขาที่ทำงานวิจัย ผู้ทำงานวิจัย (%) งบประมาณ จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง
จำนวนเงินแยกตามสาขาวิชา แหล่งเงินสนับสนุน อาจารย์ประจำ นักวิจัยประจำ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  763100บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  5078008บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  3071008บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  2770100บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-60-026/61-029 : การทดสอบสูตรธาตุอาหารพืชและการจัดการที่เหมาะต่อการปลูกผักผลและไม้ผลขนาดเล็กอินทรีย์ในระบบเคลื่อนย้ายได้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ  ตันโช(50)
นางสาว สุนิษา  นนทธิ(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-60-090/61-123 : ประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์(50)
อาจารย์ ปิยนุช  จันทรัมพร(20)
อาจารย์ ประสาทพร  กออวยชัย(20)
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์  พู่พัฒนศิลป์(10)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-031 : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชสวนครัวพื้นบ้านล้านนา ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์  เครือคำ(55)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสกุล  ฟองมูล(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล  กนกหงษ์(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล  ศักดิ์คะทัศน์(15)
146400
2561  : 146400 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-076 : ซิ่นผ้าฝ้ายลายก่าย ภูมิปัญญาล้านนาไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์  นาระทะ(70)
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย(10)
อาจารย์ ดร. ผานิตย์  นาขยัน(10)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง(10)
123300
2561  : 123300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-077 : ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ โพแทสเซียม กรดแคฟเฟอิก กรดโรสมารินิก และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ในหญ้าหนวดแมว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. กอบลาภ  อารีศรีสม(50)
ดร. นรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์(30)
อาจารย์ ดร. วาริน  สุทนต์(10)
อาจารย์ ดร. ภาวิณี  อารีศรีสม(10)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-088 : การบริหารจัดการแรงงานภาคการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสกุล  ฟองมูล(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล  กนกหงษ์(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์  เครือคำ(15)
164500
2561  : 164500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-090 : การศึกษาสรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพและปริมาณกรดไขมันในกล้ามเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงใต้ระบบปล่อยอิสระในแปลงที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร  ธาราฉาย(35)
อาจารย์ ดร. จุฬากร  ปานะถึก(25)
อาจารย์ ดร. อานนท์  ปะเสระกัง(15)
อาจารย์ ดร. กฤดา  ชูเกียรติศิริ(15)
นาย ครรชิต  ชมภูพันธ์(15)
279400
2561  : 279400 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-096 : ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญของกล้วยไม้สมุนไพรสกุลหวาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ประนอม  ยังคำมั่น(70)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-103 : การปรับตัวและแนวทางการจัดการน้ำในภาวะภัยแล้งของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล  ศักดิ์คะทัศน์(55)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์  เครือคำ(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล  กนกหงษ์(15)
246700
2561  : 246700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-118 : ศักยภาพแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดลำพูน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย(60)
นาย ประดิษฐ์  เวียงคำ(10)
อาจารย์ ดร. ผานิตย์  นาขยัน(10)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง(10)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์  นาระทะ(10)
82200
2561  : 82200 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-131 : การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้านโปรตีนของลำไยพันธุ์ดอในขบวนขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. เอกวิทย์  ตรีเนตร(40)
อาจารย์ ดร. วินัย  วิริยะอลงกรณ์(30)
อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แกล้วกล้า(30)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-134 : การประเมินประสิทธิภาพของเซนเซอร์ตรวจสอบความชื้นดินเพื่อจัดการน้ำสำหรับการปลูกพืช วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา  อ่ำทอง(100)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
สวก.-61-005 : การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ยที่พัฒนาได้จากพันะุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นางสาว อนุชิดา  วงศ์ชื่น(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  แสงทอง(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร  แสงยศ(10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง(10)
ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิรินภา  อ้ายเสาร์(10)
3071008
2561  : 3071008 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
คณะบริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  575700บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  148000บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  723700บาท
ทุนส่วนตัว  0บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
OT-61-024 : ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่มีผลการดำเนินงานในประเทศไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตยา  ตันจันทร์พงศ์(50)
อาจารย์ พัทธ์ยศ  เดชศิริ(50)
0
2561  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
มจ.1-61-111 : ระบบการกระจายสินค้าเชิงซ้อนของเกษตรกรผักและผลไม้อินทรีย์ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา  เตชเถกิง(100)
148000
2561  : 148000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-115 : การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกรณกรณีศึกษา ของเกษตรกรในพื้นเขตพื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(60)
น.ส. มัลลิกา  แซ่ลิ้ม(40)
164500
2561  : 164500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-136 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูกยางพาราในจังหวัดชุมพร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล(50)
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์  พู่พัฒนศิลป์(50)
246700
2561  : 246700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-137 : เกษตรอินทรีย์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. บุษบงค์  ฝั้นแจ้ง(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ  ฟองเพชร(40)
164500
2561  : 164500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  246700บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  9705508บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  3071008บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  6871200บาท
ทุนส่วนตัว  10000บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
OT-61-013 : แผ่นเส้นใยดาร์บอนดูดซับน้ำมัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(100)
0
2561  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-61-014 : สารสกัดมะเดื่อเพื่อพัฒนาเวชสำอาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ยุวลี  อันพาพรม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(20)
Dr. Rameshprabu  Ramaraj(20)
0
2561  : 0 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
OT-61-022 : ผลเฉลยของสมการพลศาสตร์แก๊สเชิงเศษส่วนโดยการใช้โฮโมโทพี เพอร์ฟูอบชันด้วยวิธีการแปลงธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ  คงธรรม(100)
10000
2561  : 10000 บาท (ทุนส่วนตัว- ส่วนตัวของผู้วิจัย )
   
มจ.1-60-059/61-081 : การศึกษาการทำงานร่วมกันของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินสองชนิดในข้าวเพื่อการสร้างแอนโทไซยานินและการใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพา  สกูลสิงหาโรจน์(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงทอง  พงษ์เจริญกิต(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  แสงทอง(5)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-009 : ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ภรต  รัตนปิณฑะ(50)
อาจารย์ พิชชยานิดา  คำวิชัย(50)
287700
2561  : 287700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-046 : การใช้กากดินขาวลำปางเป็นมวลรวมของชั้นตกแต่งคล้ายหินสำหรับงานตกแต่งภายใน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. โชคชัย  ยาทองไชย(60)
อาจารย์ กิตติพงศ์  รื่นวงศ์(40)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-064 : ผลของระยะความบริบรูณ์ต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี สารต้านอนุมูลอิสระและการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  จูมวงษ์(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา  จูมวงษ์(15)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-071 : การวิเคราะห์หาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในข้าวต่อการติดเชื้อโรคขอบใบแห้ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์  ลีธนัชอุดม(50)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-072 : ฟิล์มบางโคบอลต์ออกไซด์ชนิดพีสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรันธชา  เครือฟู(100)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-073 : การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสุกรด้วยกระบวนการหมักแบบต่อเนื่องสองขั้นตอน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี  อินธนู(100)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-075 : การเตรียมและพัฒนาคอนกรีตมวลเบาโปร่งแสงจากกากอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์(80)
อาจารย์ ดร. นิตยา  ใจทนง(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-078 : การวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดจากเมล็ดเจียที่ปลูกในประเทศไทย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร(70)
นาง พิมพร  มะโนชัย(15)
นาย มาโนชย์  ถนอมวัฒน์(15)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-082 : ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดงาขี้ม้อน (Perilla frutescens (L.) Britt) จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา  ภูมิสุทธาผล(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช  เนียมทรัพย์(10)
247400
2561  : 247400 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-083 : การตั้งตำรับสูตรผลิตภัณฑ์สปาไทยจากน้ำมันมะรุมสกัดเย็น กากกาแฟออร์แกนิคและสารสกัดจากลูกเดือย : การประยุกต์ใช้ระบบนำส่งในเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพรรณ  ฉิมสุข(100)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-085 : ระบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อการผลิตผักสลัดอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ อลงกต  กองมณี(40)
น.ส. พัชรี  ยางยืน(20)
นาย เสกสรร  สงจันทึก(20)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-087 : การสร้างอิมมูโนเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์  แตงกวารัมย์(50)
น.ส. จิราภรณ์  กิติกุล(25)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-095 : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งไร่ข้าวโพด โดยการหมักแบบแยกกระบวนการผลิต วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา  สุขเกษม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ(20)
อาจารย์ ดร. นฤมล  เข็มกลัดเงิน(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-100 : การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์จากพืชเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลิน  วงศ์ขัตติยะ(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี  สงวนเสริมศรี(20)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-102 : เส้นนาโนลวดเหล็กออกไซด์ปลูกบนแผ่นสแตนเลสเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าราคาถูกสำหรับประยุกต์ใช้ด้านกักเก็บพลังงาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุภาพร  ดาวทอง(80)
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-109 : การศึกษาความเป็นไปได้ของการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยพืชน้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์  ชื่นบาล(45)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน  ชื่นบาล(35)
นาย พนมเทียน  ทนคำดี(20)
135600
2561  : 135600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-113 : การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของใบไถพรวนสำหรับการพัฒนาความแข็ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์  กุยมาลี(100)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-115 : การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกรณกรณีศึกษา ของเกษตรกรในพื้นเขตพื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทริกา  มณีพันธ์(60)
น.ส. มัลลิกา  แซ่ลิ้ม(40)
164500
2561  : 164500 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-118 : ศักยภาพแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดลำพูน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย(60)
นาย ประดิษฐ์  เวียงคำ(10)
อาจารย์ ดร. ผานิตย์  นาขยัน(10)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง(10)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์  นาระทะ(10)
82200
2561  : 82200 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-124 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองโดยใช้สารละลายโปรลีน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  คงจรูญ(60)
รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล  ถิรบุญยานนท์(20)
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา  แดงปรก(20)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-125 : การคัดเลือกแป้งข้าวสาลีบดทั้งเมล็ดจากข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เพื่อทำขนมปังโฮลวีท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ กัญญา  บุตราช(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรลดา  วงค์สถาน(20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทุเรียน  ทาเจริญ(20)
171800
2561  : 171800 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-130 : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เอื้องคำ (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) และนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus Rolfe) เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล(100)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-131 : การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพด้านโปรตีนของลำไยพันธุ์ดอในขบวนขยายพันธุ์โดยการต่อกิ่ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. เอกวิทย์  ตรีเนตร(40)
อาจารย์ ดร. วินัย  วิริยะอลงกรณ์(30)
อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แกล้วกล้า(30)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-138 : การเพิ่มมูลค่ากากกาแฟโดยนำมาผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกาแฟ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. มยุรา  ศรีกัลยานุกูล(70)
น.ส. นงคราญ  พงศ์ตระกุล(15)
น.ส. รุ่งทิพย์  กาวารี(15)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-139 : การจำแนกและการศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิล โคลีนเอสเทอร์เลสจากผักพื้นบ้านในภาคเหนือของไทย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. รัฐพร  จันทร์เดช(100)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.2-61-064 : อันดับของลิเนียร์-ไฮเพอรสัมสติตัวชนสำหรับระบพีชคณิต ชนิด ((2,2);(2,2)) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา  จูมวงษ์(80)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารา  ภูสง่า(20)
10000
2561  : 10000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-61-065 : คุณสมบัติเชิงพีชคณิตของเจนเนอร์รัลไลซ ไฮเพอรสัมสติตัวชนสำหรับระบบพีชคณิต วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารา  ภูสง่า(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา  จูมวงษ์(30)
นาย สุรพล  จิโน(20)
10000
2561  : 10000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
สวก.-61-005 : การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ยที่พัฒนาได้จากพันะุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นางสาว อนุชิดา  วงศ์ชื่น(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  แสงทอง(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร  แสงยศ(10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง(10)
ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิรินภา  อ้ายเสาร์(10)
3071008
2561  : 3071008 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  6528920บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  1926820บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  1989100บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-60-062/61-084.4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิชฟิงเกอร์และฟิชเบอร์เกอร์แช่เยือกแข็งจากปลาดุกรัสเซีย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา  แดงปรก(80)
อาจารย์ ดร. วาธิณี  อินทรพงษ์นุวัฒน์(20)
280200
2561  : 280200 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-033 : การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในวัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์ด้วยสารดูดซับกลิ่น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์  รัตนพรหม(60)
อาจารย์ ดร. นภัสถ์  จันทร์มี(40)
269900
2561  : 269900 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-051 : แผ่นยางปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วรวรรณ  เพชรอุไร(80)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-079 : การย่อยสลายทางชีวภาพ ความสามารถในการสลายตัว และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของวัสดุปลูกชีวมวลที่ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ  พรประสิทธิ์(100)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-107 : อิทธิพลของโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. กาญจนา  นาคประสม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงศ์  ปกแก้ว(10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ  นาคประสม(10)
อาจารย์ ดร. ภาวิณี  อารีศรีสม(10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน  ทนงการกิจ(10)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-110 : การผลิตแผ่นเมี่ยงเวียดนามจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และแป้งข้าวลืมผัว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน  ทนงการกิจ(80)
อาจารย์ ดร. กาญจนา  นาคประสม(10)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-132 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมน้ำส้มโดยการสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย สารฟีโนลิกทั้งหมด และเพคตินแบบไมโครเวพร่วม จากเปลือกและเมล็ดของส้มเขียวหวาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ  นาคประสม(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ(20)
อาจารย์ ดร. กาญจนา  นาคประสม(20)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
สกว.-61-006 : การพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์วิชันเพื่อคัดขนาดของกุ้งสดเด็ดหัวไว้หาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพัฒน์  พูนน้อย(100)
785820
2561  : 785820 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
สวก.-61-002 : การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  จตุรงค์ล้ำเลิศ(55)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์  นิทัศน์วิจิตร(15)
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร  วาฤทธิ์(15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล  พรมยะ(15)
2613000
2561  : 2613000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
สวทช.-61-009 : การออกแบบเครื่องจักรสำหรับกระบวนการอัดเม็ดลูกอมขิง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร  คำแดง(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์  วงศ์ศิริอำนวย(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร  ปัญโญใหญ่(30)
561000
2561  : 561000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
สวทช.-61-010 : การออกแบบเครื่องจักรสำหรับประหยัดพลังงานในกระบวนการทอดแคบหมู วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร  ปัญโญใหญ่(40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร  คำแดง(30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์  วงศ์ศิริอำนวย(30)
580000
2561  : 580000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  917700บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  3901622บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  2314722บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  2504600บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-61-047 : การศึกษาการเจริญเติบโต และต้นทุนที่ใช้ของโคเนื้อระยะรุ่นในการใช้แปลงหญ้าผสมถั่วเป็นพืชอาหารสัตว์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ดุจดาว  คนยัง(50)
อาจารย์ ดร. พิชิตร์  วรรณคำ(10)
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข(10)
อาจารย์ ดร. วรศิลป์  มาลัยทอง(10)
นาย สมศักดิ์  กันถาด(10)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-070 : การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และองค์ประกอบของไขมันในเนื้อของไก่พื้นเมืองอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. วรศิลป์  มาลัยทอง(30)
อาจารย์ ดร. อิศรา  วัฒนนภาเกษม(30)
อาจารย์ ดร. ดุจดาว  คนยัง(10)
อาจารย์ ดร. พิชิตร์  วรรณคำ(10)
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข(10)
246200
2561  : 246200 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-074 : การประเมินศักยภาพเชิงทดลองและเศรษฐศาสตร์ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ชนิดในสภาวะการใช้งานจริง มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ลักขณา  พันธุ์แสนศรี(50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี(50)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-086 : การศึกษาเปรียบเทียบสารประกอบที่ว่องไวปฏิกิริยาต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมในช่วงระหว่างการงอกของเมล็ดพืช วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. กมลพร  ปานง่อม(60)
อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์  จรัสรัตนไพบูลย์(20)
อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์  เชื้อสะอาด(20)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-089 : ศึกษาอัตราการย่อยแบบช้าและการกระตุ้นเชื้อโพรไบโอติกของข้าวก่ำลืมผัวเพาะงอกที่ดัดแปรด้วยวืธีทางกายภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. อิศรา  วัฒนนภาเกษม(80)
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำรัส(20)
124300
2561  : 124300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-098 : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้ชมพูภูคา Bretschneidera sinensis Hemsl.ในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ต่อลาภ  คำโย(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย  อาษานอก(20)
อาจารย์ ดร. คนิติน  สมานมิตร(10)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-104 : ผลกระทบ การปรับตัวและความต้องการสวัสดิการของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วิกานดา  ใหม่เฟย(100)
98700
2561  : 98700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-114 : การขยายพันธุ์เนียมหอม (Strobilanthes nivea) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์  จรัสรัตนไพบูลย์(100)
135600
2561  : 135600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-117 : การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ภัทราพร  ผูกคล้าย(70)
อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์  เชื้อสะอาด(30)
217000
2561  : 217000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-120 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  รีรมย์(100)
123300
2561  : 123300 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-121 : ความเข้าใจต่อรัฐสวัสดิการของผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ปัญจพร  คำโย(90)
อาจารย์ รัชนีวรรณ  คำตัน(10)
135700
2561  : 135700 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-135 : รูปแบบการเข้าถึงปัญญาเรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น.ส. สรัญญา  โชติรัตน์(70)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา  ฉัตรสูงเนิน(30)
271400
2561  : 271400 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
สวก.-61-003 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือกและซังข้าวโพดสู่ผลิตภัณฑ์กระถาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศักดิ์  พันธุ์แสนศรี(100)
774722
2561  : 774722 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
สวทช.-61-005 : การศึกษาสภาพป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองผาแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย  อาษานอก(100)
1540000
2561  : 1540000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  537100บาท
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  1274800บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  1811900บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Infinity บาท  
มจ.1-60-075/61-080 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาไม่ไวแสง ด้วยวิธีการผสมกลับ โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลระบุตำแหน่งยีนในการคัดเลือก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. มัลลิกา  จินดาซิงห์(60)
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์  ผลเจริญ(40)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-60-081/61-106 : ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมี อามิเมท สูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตในยางพารา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ประสาทพร  กออวยชัย(60)
อาจารย์ ปิยนุช  จันทรัมพร(40)
164400
2561  : 164400 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-60-090/61-123 : ประสิทธิภาพของชันโรงในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์(50)
อาจารย์ ปิยนุช  จันทรัมพร(20)
อาจารย์ ประสาทพร  กออวยชัย(20)
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์  พู่พัฒนศิลป์(10)
288600
2561  : 288600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-101 : การศึกษาสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในดินสวนทุเรียน เพื่อเข้าสู่การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์  ผลเจริญ(60)
อาจารย์ ดร. มัลลิกา  จินดาซิงห์(40)
287600
2561  : 287600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-127 : การจัดการเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของอตุสาหกรรรมปาลม์นามันในจังหวัดชุมพร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญาภัค  หล้าแหล่ง(70)
อาจารย์ ดร. มัลลิกา  จินดาซิงห์(20)
นาง ภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์(10)
245100
2561  : 245100 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-133 : การพัฒนาและออกแบบเครื่องมือเพื่อแปรรูปสมุนไพรโดยการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นาย ทวิช  เตี่ยไพบูลย์(80)
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์(20)
246600
2561  : 246600 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
มจ.1-61-140 : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรในรูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ชรินทร  ศรีวิฑูรย์(100)
292000
2561  : 292000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในมหาวิทยาลัย )
   
คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  1297700บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  1197700บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  100000บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
7/2560 : การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาให้กับคนรุ่นใหม่และทางเลือกในการจัดตั้ง กลไกและหน่วยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเสริมสร้างจิตอาสานักศึกษา บัณฑิต คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น สังคม บนฐานงานเกษตรอินทรีย์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการในมหาวิทยาลัย ช่วงปี 58-60 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ชมชวน  บุญระหงษ์(40)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์(20)
อาจารย์ ดร. อนุชา  กันทรดุษฎี(20)
อาจารย์ ดร. สมคิด  แก้วทิพย์(20)
200000
2561  : 200000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- งานวิจัยระดับชาติ )
   
BEDO 102/2561 : โครงการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของชุมชน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  ปัญญาดี(51)
อาจารย์ ดร. ปานแพร  เชาวน์ประยูร(24)
อาจารย์ ดร. สมคิด  แก้วทิพย์(5)
997700
2561  : 997700 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- งานวิจัยระดับชาติ )
   
วบศ.2561.001 : แนวทางการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่เกษตรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา  ยศสุข(60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพิชญ์  ชินะข่าย(10)
50000
2561  : 50000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
วบศ.2561.004 : การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพม่าของกลุ่มเคลื่อนไหวนอกประเทศ: กรณี Free Burma Rangers (FBR) มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อัคราชัย  เสมมณี(100)
50000
2561  : 50000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  1548200บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  1548200บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
UNRN-61-001 : จัดตั้งศูนย์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ดวงแสง(100)
820000
2561  : 820000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
สกว.-61-004.1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถานศึกษาบนพื้นที่สูงด้านการส่งเสริมการงานพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์  ตรีรัตน์(70)
อาจารย์ อรจนา แสนไชย  จันทรประยูร(10)
อาจารย์ อรุณโรจน์  พวงสุวรรณ(10)
728200
2561  : 728200 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- หน่วยงานให้ทุนวิจัย )
   
คณะศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  3701550บาท
งบประมาณภายนอกสถาบัน  2911550บาท
งบประมาณภายในสถาบัน  300000บาท
0 0
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์: Infinity บาท  
Chula Unisearch-61-001 : การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของคน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเชียน มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ เสาวรีย์  ชัยวรรณ(10)
460000
2561  : 460000 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน- งานวิจัยระดับชาติ )
   
มจ.2-61-049 : การสร้างภาพลักษณ์พระสงฆ์ในงานวรรณกรรมในงานเขียนภาคเหนือ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. สุนทร  คำยอด(100)
30000
2561  : 30000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-61-050 : ความเครียดและความวิตกกังกลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ธาตรี  รอดชำนาญ(70)
30000
2561  : 30000 บาท (งบประมาณภายในสถาบัน- งบภายในหน่วยงาน )
   
มจ.2-61-051 : การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์