แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกลการจัดการความรู้จากงานวิจัย
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- % หมายถึง ร้อยละความรับผิดชอบงานวิจัย
- รายงานจะแสดงผลเฉพาะงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์และมีเอกสารอ้างอิงการนำไปใช้ประโยชน์เท่านั้น
ผู้ทำงานวิจัย (%) ปีงบประมาณที่ได้รับเงินสนับสนุน รายละเอียดของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานหรือชุมชนที่นำไปใช้ ระยะเวลาที่นำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ที่หน่วยงานหรือชุมชนได้รับ เอกสารประกอบการนำไปใช้ประโยชน์
ผลิตกรรมการเกษตร
สวก.-60-004 : การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี(80)
อาจารย์ ดร. ประนอม ยังคำมั่น(10)
2560  : 1655500 บาท (งบประมาณภายนอกสถาบัน)
นำเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพื่อเพาะพันธุ์ กล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการส่งออก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 09/05/2561- 09/05/2561 1. งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 2. ผลจากงานวิจัยสามารถจดทะเบียนพันธุ์และรับรองพันธุ์พืช 3. ผลจากงานวิจัยสามารถจำหน่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก ก่อให้เกิดรายได้ต่อหน่วยงาน 4. ผลงานสร้างขื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290