แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการ
โครงการที่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด
ช่วงเวลาที่ดำเนินการ เริ่ม :  ถึง :
โครงการที่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 65  โครงการ
11311 โครงการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม (Education for life project)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,820,000.00  บาท
12008 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณเงินรายได้  : 92,000.00  บาท
12011 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12012 โครงการการผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ต้นทุนต่ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12013 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12026 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12058 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
12079 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจแบบปิดให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12080 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12081 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์และ GAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
12082 ฐานเรียนรู้สาหร่าย และแพลงก์ตอน: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำในระบบปิด เพื่อนำไปผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ สมพงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12123 โครงการการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
12125 ฐานเรียนรู้ปลาบึกลูกผสมบึกสยามแม่โจ้และอาหารปลอดภัยสู่อินทรีย์ต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12128 โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 65,625.00  บาท
12149 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 90,000.00  บาท
12345
บริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 124  โครงการ
11214 พัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 26,700.00  บาท
11253 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
11255 สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 95,600.00  บาท
11256 สานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 236,808.00  บาท
11263 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย การศึกษา และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
11367 สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาระดับ ปริญญาโท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11368 สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
11369 สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11371 พัฒนาหลักสูตรธุรกิจการเกษตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 181,500.00  บาท
11490 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561
นาย ณัฐพล อุ่นภักดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
11494 เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
11495 สร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 87,820.00  บาท
11496 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
11519 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย การศึกษา และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
11520 เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
123456789
บัณฑิตวิทยาลัย จำนวนโครงการ 25  โครงการ
11321 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 41,000.00  บาท
11487 โครงการสนับสนุนทุนกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานและงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลินดา อริยเดช
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
11488 โครงการสนับสนุนทุนกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานและงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลินดา อริยเดช
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11699 โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 20,579,500.00  บาท
11920 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณเงินรายได้  : 32,000.00  บาท
11957 โครงการการกุศลและ CSR
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 5,300.00  บาท
11961 บริหารการจัดการหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลินดา อริยเดช
งบประมาณเงินรายได้  : 34,000.00  บาท
12076 โครงการเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 106,800.00  บาท
12077 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 178,490.00  บาท
12083 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 220,000.00  บาท
12084 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 140,000.00  บาท
12085 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
12087 โครงการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
12089 โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
12131 โครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลินดา อริยเดช
งบประมาณเงินรายได้  : 15,600.00  บาท
12
ผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 121  โครงการ
11236 โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 18,879,700.00  บาท
11237 โครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพืชในระบบ Smart Organic Faming ต้นทุนต่ำ
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 23,781,300.00  บาท
11238 โครงการยกระดับการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farm)
อาจารย์ ภรนาลินท์ สิงหบำรุง
งบประมาณแผ่นดิน  : 8,471,300.00  บาท
11239 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสตรอเบอรี่และการผลิตผักปลอดภัยในระบบโรงเรือนและระะบบปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,860,100.00  บาท
11240 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (2 อำเภอ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,342,300.00  บาท
11270 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,000,000.00  บาท
11518 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 797,300.00  บาท
11757 โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาพืชไร่
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
11758 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมพบอาจารย์ที่ปรีกษา หลักสูตรพืชไร่
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
11759 โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรพืชไร่ (ระดับปริญญาตรี)
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
11760 โครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษา หลักสูตรพืชไร่ (ระดับปริญญาตรี)(เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11761 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
11764 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11766 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (ประจำปีงบประมาณ 2561)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
11769 โครงการฐานเรียนรู้เกษตรเพื่อชีวิต
อาจารย์ ดร. พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
123456789
พัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 44  โครงการ
11215 โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 115,000.00  บาท
11484 โครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Young Smart Discipline)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,030,300.00  บาท
11489 โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
11499 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคลากรภูฎาน
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,920,000.00  บาท
11526 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11641 โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 31,465,200.00  บาท
11767 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,646,100.00  บาท
11867 โครงการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากแตงกวาโดยเทคนิคการออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Food Design)
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 357,200.00  บาท
12023 โครงการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาคณะและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นาง ดวงใจ ไพพงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 28,000.00  บาท
12057 โครงการสานฝันปันน้ำใจ
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12069 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
น.ส. ณภาภัช เลี้ยงประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
12098 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เยาวชนนำเที่ยวไทย หัวใจเกษตรอินทรีย์ Junior Guild Organic land"
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12151 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2560
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
12152 โครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2560
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12169 โครงการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
น.ส. ณภาภัช เลี้ยงประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 1,000.00  บาท
123
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 35  โครงการ
11272 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
11696 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน
อาจารย์ ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ
น.ส. พัชรียา ข่ายสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 52,000.00  บาท
11994 โครงการ การผลิตปุ๋ยอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
12047 โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์
นาง นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,967,400.00  บาท
12051 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : ระบบการผลิตสัตว์น้ำ (กบ ปลานิล ปลาสลิด) และการสร้าง Brand สัตว์น้ำอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,126,200.00  บาท
12056 โครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,230,000.00  บาท
12070 โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
นาย ณฤพล อัฐวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 637,200.00  บาท
12071 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,500,000.00  บาท
12075 โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้สู่อินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
อาจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
12101 โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์
อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม
อาจารย์ ดร. นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,943,600.00  บาท
12124 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนา MJU Brand
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
12126 โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชและพืชเครื่องเทศอินทรีย์ครบวงจร
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,570,800.00  บาท
12132 โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU- Biological Control Technology Learning Center) เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร แสงยศ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
12147 โครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำแบบอินทรีย์สู่ระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,800,000.00  บาท
12183 โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ นักหล่อ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,770,000.00  บาท
123
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 88  โครงการ
11370 โครงการคืนคุณค่าชีวิตให้ผู้สูงวัยด้วยทรัพยากรในทะเล
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,048,600.00  บาท
11408 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน“สิงห์เหนือ - เสือใต้ครั้งที่ 12”
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 22,000.00  บาท
11459 โครงการการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11460 โครงการการสำรวจและจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11462 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ำน้อยในพื้นที่ภาคใต้
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11464 โครงการการศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารสำคัญโดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11468 โครงการการใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11470 โครงการการขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 75,000.00  บาท
11471 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกลำพัน
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11472 โครงการเพาะขยายพันธุ์ผักพูม
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
11473 โครงการศูนย์เรียนรู้ชันโรง
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11476 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 45,000.00  บาท
11481 โครงการการศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 35,000.00  บาท
11483 โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตำรวจชายแดนสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 37,500.00  บาท
11599 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,965,000.00  บาท
123456
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 88  โครงการ
11209 โครงการ ทัศนศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
งบประมาณเงินรายได้  : 256,000.00  บาท
11210 โครงการ ทัศนศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
งบประมาณเงินรายได้  : 169,600.00  บาท
11275 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
นาง จันทร์ธิมา เตโช
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
11362 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000,000.00  บาท
11366 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561
นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
11402 โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
11421 โครงการพัฒนา Smart Farmers เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการผลิตของเกษตรแปลงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 24,913,300.00  บาท
11463 โครงการสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2561
นาง ชญานิศ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 531,550.00  บาท
11466 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 15,000,000.00  บาท
11500 โครงการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อื่นๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ในถ้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 209,200.00  บาท
11624 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการออกกำลังกายนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า ประจำปี 2561
ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
11763 โครงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560
นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 333,460.00  บาท
11765 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านและช่องทางการจัดจำหน่ายแก่กลุ่มวิสาหกิจรักษ์สมุนไพรทุ่งศรี
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
11768 โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย ภิญโญ ผลงาม
งบประมาณเงินรายได้  : 320,000.00  บาท
11773 โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,100.00  บาท
123456
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
11226 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐาน พื้นที่อำเภอสันทราย
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,361,300.00  บาท
11675 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,080,000.00  บาท
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12570 โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
น.ส. ศิริกานดา ไข่คำ
งบประมาณเงินรายได้  : 137,172.00  บาท
12791 ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
นาย มรรค คงดี
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13618 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ รหัส 57 และ60
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ปัญญาดี
งบประมาณเงินรายได้  : 220,000.00  บาท
13647 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพื้นที่อำเภอสันทราย
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13648 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากระบบเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. สุชาดา สายทิ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ 47  โครงการ
11601 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11647 โครงการ การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิศวกรรมพลังงานสำหรับรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย (ไทยแลนด์ 4.0)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 9,385,600.00  บาท
11650 โครงการพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,601,900.00  บาท
11703 โครงการ พัฒนาบุคลากรและอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ 4.0 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 15,000,000.00  บาท
11720 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลาอัจฉริยะสีเขียว
อาจารย์ ดร. สุลักษณา มงคล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11794 โครงการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาลัยสีเขียว
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 130,000.00  บาท
11859 โครงการห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11907 โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับบุคลากร
น.ส. อัญชลี สายเขียว
งบประมาณเงินรายได้  : 185,000.00  บาท
11908 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)
น.ส. สุชาดา กาณบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11909 โครงการพัฒนาต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสำนักงาน
นาง จิราพร ดุษฎี
งบประมาณเงินรายได้  : 32,000.00  บาท
11930 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
น.ส. กมลดารา เหรียญสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11984 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สหกิจศึกษา)
อาจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
11985 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
11991 โครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12175 โครงการ สนับสนุนสหกิจศึกษา ฝึกงาน นักศึกษาแลกเปลี่ยนและการประชุมวิชาการ ในระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
1234
วิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 29  โครงการ
11297 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
น.ส. พิชณิชา นิปุณะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11298 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิดภัณฑ์ชุมชน
น.ส. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11299 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 65,000.00  บาท
11300 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรังสี การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยทางรังสี
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11301 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11933 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ภาคภูมิ
งบประมาณแผ่นดิน  : 125,000.00  บาท
11972 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 35th International Conference of The Microscopy Society of Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูสิต ปุกมณี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
11990 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 330,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 493,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
12016 โครงการจัดสรรทุนวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
12239 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
นาง เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
งบประมาณเงินรายได้  : 420,000.00  บาท
12240 โครงการ Science Meeting
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรลดา วงค์สถาน
งบประมาณเงินรายได้  : 42,000.00  บาท
12243 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรลดา วงค์สถาน
งบประมาณเงินรายได้  : 251,000.00  บาท
12244 โครงการการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรลดา วงค์สถาน
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
12245 โครงการ Green Faculty
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรลดา วงค์สถาน
งบประมาณเงินรายได้  : 107,000.00  บาท
12299 โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (ivcentive)ปีงบประมาณ 2560 (หลัง)
นาย พงศกร ศิริ
น.ส. ภาวิณี ชัยวุฒิ
นาง เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
12
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 86  โครงการ
11250 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาดอาหารอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,500,000.00  บาท
11289 การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm)
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 17,050,000.00  บาท
11291 การส่งเสริมการใช้งานระบบการให้น้ำการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ราคาถูกสำหรับพื้นที่ปลูกพืชผักแบบแปลงยกร่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 9,000,000.00  บาท
11292 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันระบบการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง ไปใช้ปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ และยกระดับการส่งออกลำไยสด
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
11293 การจัดการเมืองสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 10,000,000.00  บาท
11294 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง
รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
11361 โครงการฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
11422 การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 7,422,500.00  บาท
11425 พัฒนานิสิตนักศึกษาด้านกายภาพ
อาจารย์ ดร. ญาณากร สุทัสนมาลี
งบประมาณเงินรายได้  : 22,900.00  บาท
11498 ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
อาจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม