แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
นายจำเริญ วงศ์โพธิ์
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
น.ส.ศิริพร หนูหล่อ
นายคธาวุฒิ ทิพจร
น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี
อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
นางจิณาภา ใคร้มา
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
อาจารย์อภิไทย แก้วจรัส
อาจารย์นงคราญ คำวิชัย
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้
อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
นายเสกสรรค์ สอนยศ
นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
อาจารย์แพรวา รัตนทยา
อาจารย์ปณิธี บุญสา
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
นางจุดารัตน์ ชิดทอง
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
นายภิญโญ ผลงาม
น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย
อาจารย์อิสรีย์ ฮาวปินใจ
อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ
อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290