แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
อาจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
นางสกุณา เชาวพ้อง
นางจันทร์เพ็ญ สะถา
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต
นายธนกฤต คำวงค์ปิน
น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ
น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล
นายปริญญา ธะนันต์
อาจารย์กัญชลิกา คงย่อง
นางเนตรนภา ธะนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
อาจารย์แพรวา รัตนทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
อาจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
นายโกสินทร์ หลวงละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290