แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น
นายเอกพันธ์ กูนโน
น.ส.จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์
น.ส.แอนนา สุปินะ
อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
นายประทีป สุขสมัย
อาจารย์อลงกต กองมณี
น.ส.อาษิรญา อินทนนท์
นายสกล บุญธรรม
น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
น.ส.กรวิกา บุญมาวรรณ์
อาจารย์แพรวา รัตนทยา
นายชินกร การเลียง
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์
นางณิชาพล บัวทอง
นายณัฐพล อุ่นภักดิ์
นางสาวนงคราญ มหาวัง
นายณัฐกุล วงศ์กา
นายพันธมิตร ใจรินทร์
นายเสกสรรค์ สอนยศ
นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต
อาจารย์บุญยงค์ ทองมุสิก
น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์
นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ
อาจารย์อรวรรณ อินสตูล
นายอาทิตย์ แก้วถาวร
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290