แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน
น.ส.ดุษฎี ดวงบาล
อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ ไมตรี
น.ส.นฤมล คงขุนเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
อาจารย์พิชญ์ จิตต์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
อาจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
อาจารย์รนกร สุภจินต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
นายณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล
น.ส.รัชนี ทัศเกตุ
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290