แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
บุคลากรแยกตามประเภทตำแหน่ง
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทกลุ่มงานแยตามตำแหน่งงาน
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานแยกตามประเภทตำแหน่งงาน
สำนักงานอธิการบดี  2  คน
ผลิตกรรมการเกษตร  1  คน
บริหารธุรกิจ  39  คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  13  คน
วิทยาศาสตร์  4  คน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  1  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  5  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  7  คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์  4  คน
ศิลปศาสตร์  19  คน
เศรษฐศาสตร์  1  คน
ศูนย์วิจัยพลังงาน  1  คน
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน  1  คน
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  1  คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  16  คน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  8  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  35  คน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน  6  คน
บัณฑิตวิทยาลัย  54  คน
สภานักศึกษา  12  คน
องค์การนักศึกษา  7  คน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290