แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ผลิตกรรมการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายเกียรติยศ บุญเรือง 01-10-2550 พนักงานราชการ 061
นางเพียงจันทร์ บุญทวี 01-07-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 108
นายประมวล ภูเขา 08-04-2536 ลูกจ้างประจำ 192
นายวิชิต วิชัย 01-10-2533 ลูกจ้างประจำ 072
นางเพียงจันทร์ บุญทวี 01-07-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 108
นางเพียงจันทร์ บุญทวี 01-07-2559 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 108
นายประสิทธิ์ ทาริเดช 01-06-2524 ลูกจ้างประจำ 132
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290