แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
บุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  49  คน
บริหารธุรกิจ  90  คน
บัณฑิตวิทยาลัย  22  คน
ผลิตกรรมการเกษตร  172  คน
พัฒนาการท่องเที่ยว  39  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  3  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  67  คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  176  คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์  48  คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน  26  คน
วิทยาศาสตร์  200  คน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  84  คน
ศิลปศาสตร์  99  คน
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  6  คน
ศูนย์ภาษา  2  คน
ศูนย์อาคารที่พัก  5  คน
เศรษฐศาสตร์  55  คน
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  5  คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  15  คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร  7  คน
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  48  คน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  55  คน
สารสนเทศและการสื่อสาร  21  คน
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน  6  คน
สำนักงานอธิการบดี  385  คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  30  คน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  1  คน
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย  19  คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  104  คน
สำนักหอสมุด  43  คน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290