แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
งานประกันคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล- UBI T.5635 และทุกคณะ/สำนัก)
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-สำนักวิจัย - คุณภาณุลักษณ์ T.3423)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูลในการบันทึกข้อมูลในเรื่อง หนังสือ-ตำรา-งานแปล-งานรับใช้สังคม ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ-กองการเจ้าหน้าที่-อารัทรา T.3137 นอกนั้น คณะ-สำนัก จะเป็นผู้บันทึกข้อมูล )
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290