แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภท
เริ่ม : ถึง :  สถานะ :  
คำอธิบายสัญลักษณ์
ใกล้จะหมดอายุหมดอายุ ยกเลิก
รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภท
บันทึกความร่วมมือ ,Memorandum Of Understanding 108  รายการ
ชื่อการทำความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ทำความร่วมมือวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดหมายเหตุ
1. การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์
30/03/2548  - ไม่ระบุ
2. Oklahoma State University , USA
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/12/2548  - ไม่ระบุ
3. Bataan Peninsula State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08/08/2552  - ไม่ระบุ
4. Tokai University,Kyushu Campuses
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/05/2553  - ไม่ระบุ
5. Yunnan Nationalities University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23/09/2553  - ไม่ระบุ
6. Kagawa University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22/11/2554  - ไม่ระบุ
7. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16/08/2555  - ไม่ระบุ
8. Lincoln University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12/03/2556  - 11/03/2561
9. บันทึกความร่วมือทางวิชาการระหว่างมหาวิยาลัยแม่โจ้-แพร่กับสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29/03/2556  - 29/03/2561
10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
22/04/2556  - ไม่ระบุ
11. Udayana University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31/05/2556  - 30/05/2561
12. Asia University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07/06/2556  - 06/06/2561
13. Wufeng University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11/06/2556  - 10/06/2561
14. University of Passau
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08/08/2556  - 07/08/2561
15. Pai Chai University The Republic of Korea
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09/01/2557  - 08/01/2562
26 วัน
16. Taipei College of Maritime Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09/01/2557  - 08/01/2562
26 วัน
17. Central Luzon State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18/02/2557  - 17/02/2562
18. Universiti Putra Malaysia (UPM)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20/02/2557  - 19/02/2562
19. Wonkwang University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25/02/2557  - 01/02/2562
20. การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
14/03/2557  - 14/03/2561
21. การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
14/03/2557  - 14/03/2561
22. การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
14/03/2557  - 14/03/2561
23. การสนับสนุนวิชาการตรวจด้านการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์มาตรฐานระดับสากล
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
14/03/2557  - 14/03/2561
24. การสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
14/03/2557  - 14/03/2561
25. University of Kentucky (UK)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15/04/2557  - 14/04/2562
26. Yunnan Agricultural University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23/05/2557  - 22/05/2562
27. Mississippi State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23/07/2557  - 22/07/2562
28. การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
07/08/2557  - ไม่ระบุ
29. Chienkuo Technology University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13/08/2557  - 12/08/2567
30. Guangxi University of Foreign Languages
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20/08/2557  - 20/08/2562
31. Guangxi University of Foreign Languages
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20/08/2557  - 20/08/2562
32. ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
กองแผนงาน
27/08/2557  - ไม่ระบุ
33. Kwangwoon University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17/09/2557  - 16/09/2562
34. College of Food Industry (social Republic of Vietnam)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
03/11/2557  - 02/11/2562
35. Yezin Agricultural University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10/11/2557  - 09/11/2562
36. Nong Lam University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
03/12/2557  - 02/12/2562
37. Universitas Gadjah Mada
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07/12/2557  - 06/12/2562
38. Southern Taiwan University of Science and Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19/12/2557  - 18/12/2562
39. Vietnam National University of Agriculture
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29/12/2557  - 29/12/2562
40. Hue University of Agriculture and Forestry
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
05/01/2558  - 04/01/2563
41. Mie University (Tsu, Japan)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15/01/2558  - 14/01/2563
42. Jiangsu University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24/01/2558  - 23/01/2563
43. Mariano Marcos State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
06/02/2558  - 05/02/2563
44. Isabela State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07/02/2558  - 06/02/2561
45. National Penghu University of Science and Technology (Republic of China)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16/02/2558  - 15/02/2563
46. National Ilan University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25/02/2558  - 24/02/2563
47. The University of the Balearic Islands (Universitat de less Illes Balears : UIB)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23/10/2558  - 22/10/2562
48. National Pingtung University of Science and Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18/12/2558  - 17/12/2563
49. National Chin-Yi University of Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08/01/2559  - 07/01/2561
50. The University of the Philippines Los Banos
11/02/2559  - 11/02/2564
51. University of the Philippines Los Banos
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11/02/2559  - 10/02/2564
52. University of the East
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18/02/2559  - 17/02/2564
53. Royal University Of Bhutan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29/02/2559  - 28/02/2564
54. Siliwangi University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29/02/2559  - 28/02/2564
55. Souphanouvong University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29/02/2559  - 28/02/2564
56. University of the Philippines
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09/03/2559  - 08/03/2562
57. Michigan State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18/03/2559  - 17/03/2564
58. Shinshu University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20/04/2559  - 19/04/2564
59. Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan
03/05/2559  - 02/05/2564
60. Kagoshima University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11/05/2559  - 10/05/2564
61. Pampanga State Agricultural University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/06/2559  - 27/06/2564
62. Pangasinan State University
30/06/2559  - 30/06/2564
63. Bataan Penissula State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
01/07/2559  - 01/07/2564
64. Phyu Zin Group of Companies
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28/09/2559  - 28/09/2564
65. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
08/11/2559  - 08/11/2564
66. Agricultural Technology Research Institute
20/11/2559  - 20/11/2564
67. UCSI University
16/12/2559  - 16/12/2562
68. Southwest Forestry University
03/03/2560  - ไม่ระบุ
69. Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd.
04/05/2560  - 04/05/2565
70. Bogor Agricultural University
08/05/2560  - 08/05/2565
71. Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560  - ไม่ระบุ
72. National Chiayi University
17/05/2560  - 17/05/2565
73. National Taipei University of Business
17/05/2560  - 17/05/2565
74. Vanung University
18/05/2560  - 18/05/2565
75. National Chung Hsing University
12/06/2560  - 12/06/2565
76. National Pingtung University
27/07/2560  - 27/07/2565
77. National University Corporation Ehime University
04/08/2560  - 04/08/2565
78. National United University
30/08/2560  - 30/08/2565
79. Trine University
28/09/2560  - 28/09/2565
80. Kun Shan University
06/10/2560  - ไม่ระบุ
81. Arunachal University of Studies
09/10/2560  - 08/10/2565
82. Shanghai University
17/10/2560  - ไม่ระบุ
83. Changzhou University
18/10/2560  - 18/10/2565
84. Jiangnan University
19/10/2560  - 19/10/2565
85. Zhejiang Chinese Medical University
20/10/2560  - 20/10/2565
86. Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
21/10/2560  - 21/10/2565
87. Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560  - 21/10/2565
88. Fushita International Co., Ltd.
21/10/2560  - 21/10/2565
89. University of Veterinary Science
01/11/2560  - 01/11/2565
90. Institute of International Education (Southeast Asia)
21/11/2560  - 31/12/2563
91. Northern Agriculture and Forestry College
19/04/2561  - 19/04/2566
92. Yunnan College of Business Management
15/05/2561  - 15/05/2566
93. Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561  - 15/05/2566
94. Chiba University
20/08/2561  - 21/08/2566
บันทึกข้อตกลง ,Memorandum Of Agreement 26  รายการ
ชื่อการทำความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ทำความร่วมมือวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดหมายเหตุ
1. Guangxi DongFang Foreign Languages College
พัฒนาการท่องเที่ยว
01/12/2552  - ไม่ระบุ
2. Tokai University,Kyushu Campuses
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/04/2553  - ไม่ระบุ
3. The University of the Philippines Los Banos
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10/10/2554  - ไม่ระบุ
4. Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/07/2555  - ไม่ระบุ
5. Vanung University
พัฒนาการท่องเที่ยว
09/01/2556  - 09/01/2566
6. College of Bioresource Sciences, Nihon University
ผลิตกรรมการเกษตร
27/05/2556  - 26/05/2561
7. Bogor Agricultural University
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
14/06/2556  - 13/06/2561
8. Nueva Vizcaya State University (NVSU)
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
07/08/2556  - 06/08/2561
9. National Chin-yi Unversity of Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09/01/2557  - 08/01/2561
10. Pai Chai University The Republic of Korea
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09/01/2557  - 08/01/2562
26 วัน
11. Universitas Gadjah mada
ผลิตกรรมการเกษตร
21/01/2557  - 22/01/2562
12. Mie University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15/01/2558  - 14/01/2563
13. Universiti Putra Malaysia (UPM)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
04/02/2558  - 03/02/2563
14. Jiangsu University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26/02/2558  - 25/02/2563
15. Southern Taiwan University of Science and Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07/04/2558  - ไม่ระบุ
16. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
บัณฑิตวิทยาลัย
08/06/2558  - 07/06/2563
17. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
ผลิตกรรมการเกษตร
08/11/2559  - 08/11/2564
18. Agricultural Technology Research Institute
ผลิตกรรมการเกษตร
20/11/2559  - 20/11/2564
19. Central Luzon State University
20/02/2560  - ไม่ระบุ
20. Yamaguchi University
ผลิตกรรมการเกษตร
31/03/2560  - 31/03/2565
21. National Chung Hsing University
12/06/2560  - 12/06/2565
22. National University Corporation Ehime University
04/08/2560  - 04/08/2565
23. Kagawa University (With Faculty of Agriculture)
22/11/2560  - 22/11/2565
24. University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561  - ไม่ระบุ
25. Chiba University
20/08/2561  - 21/08/2566
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290