แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบความร่วมมือทางวิชาการ
รายงานความร่วมมือทางวิชาการ
เริ่ม : ถึง :  สถานะ :  
คำอธิบายสัญลักษณ์
ใกล้จะหมดอายุหมดอายุ ยกเลิก
รายงานความร่วมมือทางวิชาการ
ลำดับหน่วยงานที่ทำความร่วมมือเรื่องที่ทำความร่วมมือวัน เดือน ปี ที่ทำความร่วมมือสิ้นสุดระยะเวลาความร่วมมือระยะเวลาความร่วมมือ (ปี)หน่วยงานเจ้าของเรื่องหมายเหตุ
1
31/01/2548 ไม่ระบุ 13
- สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
2
25/02/2548 ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
25/02/2548 ไม่ระบุ 13
- สำนักงานอธิการบดี
4
30/03/2548 ไม่ระบุ 13
- เศรษฐศาสตร์
5
30/03/2548 ไม่ระบุ 13
- เศรษฐศาสตร์
6
11/06/2548 ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
11/06/2548 ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
26/11/2548 ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
30/12/2548 ไม่ระบุ 13
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
01/03/2550 ไม่ระบุ 11
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
08/08/2552 ไม่ระบุ 9
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
01/12/2552 ไม่ระบุ 9
- พัฒนาการท่องเที่ยว
13
27/04/2553 ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
27/05/2553 ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
23/09/2553 ไม่ระบุ 8
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16
10/10/2554 ไม่ระบุ 7
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
22/11/2554 ไม่ระบุ 7
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
30/07/2555 ไม่ระบุ 6
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
16/08/2555 ไม่ระบุ 6
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
24/10/2555 ไม่ระบุ 6
- ผลิตกรรมการเกษตร
21
09/01/2556 09/01/2566 10
- พัฒนาการท่องเที่ยว
22
12/03/2556 11/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23
29/03/2556 29/03/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24
22/04/2556 ไม่ระบุ 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
25
27/05/2556 26/05/2561 5
- ผลิตกรรมการเกษตร
26
31/05/2556 30/05/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27
07/06/2556 06/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28
11/06/2556 10/06/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29
14/06/2556 13/06/2561 5
- วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30
07/08/2556 06/08/2561 5
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์
31
08/08/2556 07/08/2561 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32
09/01/2557 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 วัน
33
09/01/2557 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 วัน
34
09/01/2557 08/01/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 วัน
35
09/01/2557 08/01/2561 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36
21/01/2557 22/01/2562 5
- ผลิตกรรมการเกษตร
37
18/02/2557 17/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38
20/02/2557 19/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
39
25/02/2557 01/02/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40
14/03/2557 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
41
14/03/2557 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
42
14/03/2557 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
43
14/03/2557 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
44
14/03/2557 14/03/2561 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
45
15/04/2557 14/04/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
46
23/05/2557 22/05/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47
23/07/2557 22/07/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48
07/08/2557 ไม่ระบุ 4
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
49
13/08/2557 12/08/2567 10
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50
20/08/2557 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51
20/08/2557 20/08/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
52
27/08/2557 ไม่ระบุ 4
- กองแผนงาน
53
17/09/2557 16/09/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54
03/11/2557 02/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55
10/11/2557 09/11/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56
03/12/2557 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
57
03/12/2557 02/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58
07/12/2557 06/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
59
19/12/2557 18/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
60
29/12/2557 29/12/2562 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
61
05/01/2558 04/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
62
15/01/2558 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63
15/01/2558 14/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
64
24/01/2558 23/01/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
65
04/02/2558 03/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66
06/02/2558 05/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
67
07/02/2558 06/02/2561 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
68
16/02/2558 15/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69
25/02/2558 24/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
70
26/02/2558 25/02/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
71
07/04/2558 ไม่ระบุ 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
72
08/06/2558 07/06/2563 5
- บัณฑิตวิทยาลัย
73
23/10/2558 22/10/2562 4
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
74
18/12/2558 17/12/2563 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
75
08/01/2559 07/01/2561 2
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
76
11/02/2559 10/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
77
11/02/2559 11/02/2564 5
78
18/02/2559 17/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
79
29/02/2559 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80
29/02/2559 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
81
29/02/2559 28/02/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
82
09/03/2559 08/03/2562 3
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
83
18/03/2559 17/03/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
84
20/04/2559 19/04/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
85
03/05/2559 02/05/2564 5
86
11/05/2559 10/05/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
87
27/06/2559 27/06/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
88
30/06/2559 30/06/2564 5
89
30/06/2559 30/06/2564 5
90
01/07/2559 01/07/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
91
28/09/2559 28/09/2564 5
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
92
08/11/2559 08/11/2564 5
- ผลิตกรรมการเกษตร
93
08/11/2559 08/11/2564 5
94
20/11/2559 20/11/2564 5
- ผลิตกรรมการเกษตร
95
20/11/2559 20/11/2564 5
96
16/12/2559 16/12/2562 3
97
20/02/2560 ไม่ระบุ 1
98
03/03/2560 ไม่ระบุ 1
99
31/03/2560 31/03/2565 5
- ผลิตกรรมการเกษตร
100
04/05/2560 04/05/2565 5
101
08/05/2560 08/05/2565 5
102
15/05/2560 ไม่ระบุ 1
103
17/05/2560 17/05/2565 5
104
17/05/2560 17/05/2565 5
105
18/05/2560 18/05/2565 5
106
12/06/2560 12/06/2565 5
107
12/06/2560 12/06/2565 5
108
27/07/2560 27/07/2565 5
109
04/08/2560 04/08/2565 5
110
04/08/2560 04/08/2565 5
111
30/08/2560 30/08/2565 5
112
28/09/2560 28/09/2565 5
113
06/10/2560 ไม่ระบุ 1
114
09/10/2560 08/10/2565 5
115
17/10/2560 ไม่ระบุ 1
116
18/10/2560 18/10/2565 5
117
19/10/2560 19/10/2565 5
118
20/10/2560 20/10/2565 5
119
21/10/2560 21/10/2565 5
120
21/10/2560 21/10/2565 5
121
21/10/2560 21/10/2565 5
122
21/10/2560 21/10/2565 5
123
01/11/2560 01/11/2565 5
124
21/11/2560 31/12/2563 3
125
22/11/2560 22/11/2565 5
126
22/11/2560 22/11/2565 5
127
19/04/2561 19/04/2566 5
128
15/05/2561 15/05/2566 5
129
15/05/2561 15/05/2566 5
130
15/05/2561 15/05/2566 5
131
15/06/2561 ไม่ระบุ 0
132
20/07/2561 20/07/2561 0
- สำนักงานอธิการบดี
133
20/08/2561 21/08/2566 5
134
20/08/2561 21/08/2566 5
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290